Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế cây mắc ca trồng trên đất bazan tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Tải Download PDF