##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu tác động của việc thu hồi đất để xây dựng nhà máy điện mặt trời đến chăn thả gia súc của cộng đồng đã được tiến hành tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai năm 2018. Phương pháp nghiên cứu đánh giá nông thôn có sự tham gia đã được sử dụng tại 4 thôn, buôn bị ảnh hưởng bởi nhà máy. Kết quả nghiên cứu cho thấy bò, dê là tài sản quí, được sử dụng trong các nghi lễ quan trọng của người dân tộc Jrai. Việc chuyển nhượng 7,2 ha đất để xây dựng nhà máy điện mặt trời đã tác động trực tiếp đến chăn thả gia súc, giảm lượng thức ăn tính theo vật chất khô 49,26 tấn/năm, làm giảm tiếp cận đến khu vực chăn thả phía sau, tăng lượng thức ăn thêm tại chuồng (rơm: 1,2 lần, cỏ trồng: 1,36 lần, cỏ cắt: 1,26 lần) so với năm 2017. Dự án đã làm mâu thuẫn liên quan đến chăn thả bò gia tăng, người dân không còn kết hợp được việc chăn thả và lấy củi, tai nạn đuối nước xảy ra nhiều hơn vào mùa mưa và tai nạn giao thông có xu thế gia tăng trên Quốc lộ 25. Khi nhà máy điện đi vào hoạt động, số lượng gia súc của 4 thôn, buôn giảm đáng kể, trong đó bò giảm 9,32% và dê giảm tới 42,13% so với đàn gia súc năm 2016.


  ABSTRACT


The research on the impact of land acquisition to build Solar Power Station on community grazing lands was conducted in Chu Gu Commune, Krong Pa District, Gia Lai Province in 2018. The survey was carried out by using the participatory rural appraisal in 4 hamlets under the project area. The result indicated that cattle, goats are valuable assets, used in important festivals of the Jrai people. The land acquisition of 7.2 ha to build the Solar Power Station has a direct impact on grazing capacity, including reducing feed input of 49.26 tones dry matter/year, reducing access to the hill behind, increasing the number of feed supplements at the barn (rice straw: 1.2 times, elephant grass: 1.36 times, natural grass cut: 1.26 times) compared to 2017. The project also increased conflicts related to grazing that local people can no longer combine with grazing and firewood collection, drowning accident happened more and more in the rainy season and traffic accidents tended to increase on Highway 25. When the project operated, the number of animals in 4 hamlets decreased remarkably, of which cattle decreased by 9.32% and goats decreased by 42.13% compared to 2016.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo