##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghề nuôi cá lóc ngày càng được chú trọng trong xu hướng phát triển ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hình thức và quy mô nuôi cá được người dân áp dụng đa dạng, trong đó quy mô hộ gia đình thường khá phổ biến. Tuy nhiên, chất lượng nước trong ao nuôi chưa được quan tâm và kiểm soát tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng nước ao nuôi biến động qua từng thời điểm nuôi cá, lưu lượng xả thải khá lớn và đa phần là bị ô nhiễm hữu cơ và dưỡng chất. Kết quả xử lý nước thải ao nuôi cá lóc lót bạt bằng công nghệ plasma lạnh kết hợp keo tụ - tạo bông trên mô hình phòng thí nghiệm cho thấy, hiệu quả xử lý các chỉ tiêu SS, BOD5, COD, photpho và coliforms đạt trên 70%. Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT. Tuy nhiên, độ dẫn điện và hợp chất ni-tơ trong nước vẫn chưa xử lý triệt để, cần được cải thiện.


ABSTRACT


Raising snakehead fish has been paid attention to the development of aquaculture in the Mekong Delta recently. The snakehead fish raising models and scale are very diverse. However, the variance of water quality in the lined tank of snakehead fish culture has not been paid much attention and well- controlled. Results of water quality monitoring in a lined tank pond showed that the water of the tank was polluted by nutrients and organic compounds. In this study, wastewater treatment of the lined tank of snakehead fish culture was performed by a combination of the coagulation-flocculation, sedimentation, and cold plasma technologies at a lab-scale model. The results showed that the effluent treatment efficiency of the model reached over 70% for SS, BOD5, COD, phosphorus, and coliforms. The quality of treated wastewater met the Vietnamese national regulation for industrial wastewater quality (QCVN 40:2011/BTNMT). However, the removal of nitrogen from the water via cold plasma was low effectiveness and electrical conductivity increased after treatment. It is necessary to be improved for further researches.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo