Trở lại chi tiết bài báo Khảo sát đặc tính sinh hóa và khả năng kháng khuẩn của cao chiết từ cây Môn ngọt (Colocasia esculenta) Tải Download PDF