Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo Khảo sát đặc tính sinh hóa và khả năng kháng khuẩn của cao chiết từ cây Môn ngọt (Colocasia esculenta) Tải Download PDF