Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo Kiến thức bản địa về loài Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. ) của cộng đồng người Cơ tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam Tải Download PDF