##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. ) là một loài dược liệu quý, có giá trị kinh tế và bảo tồn cao. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tổng hợp các kinh nghiệm của người dân Cơ Tu về loài Đảng sâm để các biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững loài này trong tương lai. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra nhanh có sự tham gia của cộng đồng (phỏng vấn hộ và phỏng vấn chuyên sâu) kết hợp với đánh giá các mô hình trồng Đảng sâm trên thực địa. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn người dân tộc Cơ Tu có cuộc sống gắn liền với cây Đảng sâm từ nhiều đời nay, trong số họ đang lưu truyền rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức có giá trị trong việc nhận biết về đặc điểm sinh thái và phân bố, cách thức khai thác, sử dụng, gây trồng và chăm sóc loài Đảng sâm phù hợp với điều kiện tự nhiên ở các xã miền núi ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.


ABSTRACT
The Codonopsis javanica is a precious medicinal species with high conservation and economic values. This research was implemented to synthesize Co Tu people's experiences in sustainable conservation and development measures of the Codonopsis javanica in the future. The Participatory Rapid Appraisal (household interview and in-depth interview) method and plants evaluation in the field method were used. Results show that the life of Co Tu ethnic people
associated with this species for many generations. Many of them have a lot of valuable knowledge and experience in identifying the ecological characteristics and species distribution, exploiting, using, cultivating and planting the Codonopsis javanica that in accordance with local conditions in mountainous communes of Tay Giang district, Quang Nam province.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)