##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này bước đầu đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm synbiotic gồm vi khuẩn sinh axit lactic Lactococcus lactis và fructooligosaccharide lên các chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei).  Tôm thí nghiệm (khối lượng ban đầu 5 ± 0,6 g/con) được cho ăn thức ăn công nghiệp không có hoặc có chế phẩm synbiotic với hàm lượng phối trộn vi khuẩn L. lactis 108 CFU/mL và lần lượt 4 hàm lượng của fructooligosaccharide là 0,1; 0,2; 0,5 và 1%. Sau 30 ngày cho tôm ăn thức ăn thử nghiệm, tiến hành thu mẫu máu tôm để phân tích các chỉ tiêu miễn dịch. Kết quả cho thấy tổng số tế bào máu, hoạt tính của enzyme phenoloxidase và hoạt động thực bào của tôm cho ăn theo chế độ ăn có bổ sung chế phẩm synbiotic cao hơn (p<0,05) so với tôm ở nghiệm thức đối chứng, trong đó chế độ ăn có chế phẩm synbiotic chứa hàm lượng fructooligosaccharide 0,5% và 1% được ghi nhận có hiệu quả tốt hơn ở tôm thí nghiệm so với tôm ở các chế độ ăn còn lại. Tuy nhiên, hoạt tính enzyme lysozyme của tôm không khác nhau ở nghiệm thức đối chứng và tôm ở các nghiệm thức cho ăn chế phẩm synbiotic (p>0,05). Những kết quả đạt được trong nghiên cứu này bước đầu cho thấy chế phẩm synbiotic thử nghiệm đã làm tăng hoạt động miễn dịch của tôm thẻ chân trắng.


Abstract


This study initially evaluated the effect of a synbiotic containing a mixture of lactic acid-producing bacteria L. lactis and fructooligosaccharide on immune response factors of white leg shrimp (L. vannamei). The experimental shrimp (5 ± 0,6 g/con) were fed commercial feed without or containing the synbiotic with L. lactis (108 CFU/mL) and/or 4 concentrations of fructooligosaccharide 0,1; 0,2; 0,5 and 1%, respectively. After 30 days of feeding trial, shrimp hemolymph was collected to analyze the related parameters to shrimp immune response. The results showed that the immunological parameters such as total hemocytes count, phenoloxidase enzyme activity, and phagocytic activity of shrimp in the treated groups were significantly higher (p <0,05) than those of shrimp in the control group. In which, the diet containing synbiotic with 0,5% and 1% of fructooligosaccharide gave the better immune response in shrimp than others. In addition, there was no significant difference was observed in the lysozyme enzyme activity of shrimp in the treatment groups and the control group (p>0,05). The results of this study provided scientific data on the effectiveness of synbiotic in stimulating immune response parameters of cultured white leg shrimp.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo