##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Qua quá trình điều tra cho thấy có 4 nhóm địch hại phổ biến đối với hàu nuôi ở đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm: (i) Họ vẹm (vẹm Xanh (Perna viridis), vẹm Đen (Perna sp.); (ii) Sun (Balanus sp.); (iii) Giun nhiều tơ (Polydora sp.); và (iv) các loài ăn thịt (tôm Sú - Penaeus monodon, cua Xanh - Scylla parapamosain, cá Dìa - Siganus guttatus). Vẹm Xanh (Perna viridis) và vẹm Đen (Perna sp.) giống xuất hiện nhiều vào tháng 4 - tháng 5. Sun (Balanus sp.) xuất hiện nhiều từ tháng 6 - tháng 12, địch hại còn lại xuất hiện hầu như suốt vụ nuôi. Hình thức gây hại chính của địch hại là kí sinh trong, ngoài vỏ và bám chiếm giá thể, còn các loài ăn thịt dùng các cơ quan phá vỡ vỏ hàu để ăn thịt. Tổng sản lượng hàu nuôi tại đầm Lập An là 529,5 tấn/vụ, sản lượng trung bình đạt 8,54 tấn/hộ/vụ. Nghề nuôi hàu mang lại thu nhập cao cho người dân tại đầm Lập An, lợi nhuận các hộ nuôi hàu tại đầm Lập An thu được từ 74 - 118 triệu đồng/vụ. Khi thời tiết không thuận lợi, địch hại hàu nuôi xuất hiện nhiều khi phát triển bùng phát làm giảm năng suất và sản lượng của hàu nuôi.


ABSTRACT


The investigation showed that there are 4 common harmful groups of oysters in Lap An lagoon, Lang Co town, Phu Loc district, Thua Thien Hue province, including (i) Mussel (Green mussel - Perna viridis, Black mussel - Perna sp.); (ii) Sun (Balanus sp.); (iii) Polychaete (Polydora sp.); and (iv) Predators such as Giant tiger prawn (Penaeus monodon), Mud crab (Scylla parapamosain), Orange spotted spinefoot (Siganus guttatus). Green mussel (Perna viridis), Black mussel (Perna sp.), the breed mainly appears in April - May. Sun (Balanus sp.) mostly appears from June to December, the remaining predators nearly appear during the crop. The main harmful forms of natural enemies are to live as parasites inside, outside of the shell, and clinging to the planktons, while the predators use some of their body parts to break the oysters’ outer shell. The total production of cultured oysters in Lap An lagoon is 529.5 tons/crop, the average yield is 8.54 tons/household/crop. Oyster farming brings high income for people in Lap An lagoon, oyster farming households in Lap An lagoon earn from 74 to 118 million VND/crop. When the weather is unfavorable, the predators of cultured oysters sometimes appear to grow out, reducing the productivity and yield of cultured oysters.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo