Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo Tổng hợp hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng sinh (Ag-TiO 2 -Doxycycline-Alginate) và đánh giá hiệu lực diệt khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh trên tôm Tải Download PDF