Trở lại chi tiết bài báo Tổng hợp hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng sinh (Ag-TiO 2 -Doxycycline-Alginate) và đánh giá hiệu lực diệt khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh trên tôm Tải Download PDF