##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Các hệ nano phân phối thuốc được xem là hướng tiếp cận đầy tiềm năng đem lại hiệu quả cao trong điều trị nhiều loại bệnh nhờ khả năng phân phối thuốc tốt và tính hướng đích cao. Trong nghiên cứu này, hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng sinh (Ag-TiO 2 -Doxycycline-Alginate) đã được tổng hợp qua nhiều bước. Các đặc trưng của hệ nano đã được xác định bằng kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM), phương pháp nhiễu xạ tia X, phổ hồng ngoại IR và phương pháp tán xạ ánh sáng động DLS. Hệ nano có khả năng kháng tốt đối với vi khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh trên tôm.
Nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ tiêu diệt tối thiểu của hệ nano đối với vi khuẩn V. alginolyticus được xác định lần lượt là 40 ppm và 55 ppm.


ABSTRACT
Drug delivery nanosystems have been proved as a great potential approach to producing high efficiency in the treatment of many types of diseases thanks to excellent ability in delivery and distribution of the drug to the targeted sites. In this study, antibiotic delivery nanosystem (Ag-TiO2-Doxycycline-Alginate) was prepared by the multi-step procedure. Characteristics of the nano-materials were determined by field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), X-ray
diffraction, infrared spectroscopy and dynamic light scattering (DLS). The antibacterial activity of the nanosystem against Vibrio alginolyticus, a shrimp pathogen, has also been observed. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of the nanosystem were 40 ppm and 55 ppm, respectively.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo