Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo Khảo sát điều kiện thu nhận chế phẩm protease từ quả vả (Ficus auriculata L.) Tải Download PDF