Trở lại chi tiết bài báo Khảo sát điều kiện thu nhận chế phẩm protease từ quả vả (Ficus auriculata L.) Tải Download PDF