Khảo sát điều kiện thu nhận chế phẩm protease từ quả vả (Ficus auriculata L.)

  • Võ Văn Quốc Bảo
  • Nguyễn Thành Trung
  • Đoàn Thị Lệ Trinh

Tóm tắt

Mục tiêu của công trình là xác định các điều kiện thích hợp để thu nhận chế phẩm protease từ quả vả. Các yếu tố được khảo sát trong nghiên cứu này gồm tỷ lệ nguyên liệu/ethanol 96%, thời gian và nhiệt độ kết tủa. Để thực hiện quá trình nghiên cứu, hoạt độ protease trong các mẫu thí nghiệm được xác định theo phương pháp Amano và hàm lượng protein được xác định theo phương pháp của Bradford. Kết quả cho thấy, hoạt độ protease đạt 1,02 Hp/mL và hàm lượng protein đạt 2,21 mg/mL khi tỷ lệ dịch mủ quả vả/ethanol 96% là ¼, nhiệt độ kết tủa protein 3ºC trong 60 phút.


ABSTRACT
This study aims to investigate the conditions for the protease activity from fig fruit latex. The rate of material/ethanol 96%, the time and the temperature of precipitation were investigated. To carry out the research, the protease activity in the samples was determined according to the Amanos method and the protein content was determined by Bradford's method. The results show that the protease activity is 1.02 Hp/mL and the protein content is 2.21 mg/mL when the ration of ethanol 96%/fig fruit latex is ¼ and the temperature of protein precipitation is 3°C for 60 minutes.

Được xuất bản
2017-09-29
Làm thế nào để trích dẫn
BẢO, Võ Văn Quốc; TRUNG, Nguyễn Thành; TRINH, Đoàn Thị Lệ. Khảo sát điều kiện thu nhận chế phẩm protease từ quả vả (Ficus auriculata L.). Tạp chí Khoa học & công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 229-236, sep. 2017. ISSN 2588-1256. Available at: <http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/47>. Date accessed: 19 feb. 2018.