##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Streptomyces là những vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp các chất kháng sinh. Nghiên cứu này nhằm sàng lọc và chọn chủng có khả năng kháng khuẩn cao nhất từ 59 chủng Streptomyces có nguồn gốc từ đất đã được cung cấp dựa trên phương pháp cấy vạch vuông góc đối với 5 vi khuẩn gây bệnh chỉ thị, bao gồm Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus  Pseudomonas aeruginosa. Mười lăm chủng thể hiện hoạt tính kháng khuẩn ở các mức độ khác nhau, các chủng còn lại không thể hiện khả năng kháng. Chủng có khả năng kháng khuẩn cao nhất là HĐM3.2, kháng 4/5 vi khuẩn chỉ thị đã sử dụng, gồm B. cerius, S. aureus, S. typhi và E. coli với kích thước vùng kháng đạt 9,5, 10,5, 16,5 và 14,5 mm. Chủng HĐM3.2 được xác định là chủng Streptomyces sp. dựa trên cây phát sinh loài đã xây dựng của trình tự gene 16S rRNA. Điều kiện nuôi cấy để chủng HĐM3.2 thể hiện hoạt tính kháng khuẩn cao nhất đã được khảo sát dựa trên phương pháp khuếch tán qua giếng thạch. Môi trường International Streptomyces Project 2 có pH 8, nhiệt độ nuôi cấy 28oC là điều kiện thích hợp để chủng Streptomyces sp. HĐM3.2 tạo ra vùng ức chế các loại vi khuẩn B. cereus, E. coli, S. typhi, S. aureus cao nhất.


ABSTRACT


Streptomyces is the microorganism that has capable of producing antibiotics. The current study aimed to screen and to select a strain that had the highest antibacterial activity from 59 available soil-derived Streptomyces strains based on the perpendicular culture method on 5 indicator pathogenic bacteria, including Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus  Pseudomonas aeruginosa. Fourteen strains exhibited their antibacterial activity at various levels, the remaining did not have that activity. The strain that had the highest antibacterial ability was HĐM3.2 against 4/5 indicator microorganisms, including B. cerius, S. aureus, S. typhi and E. coli with inhibitory areas were 9.5, 10.5, 16.5, and 14.5 mm respectively. Strain HĐM3.2 was identified as strain Streptomyces sp. based on a phylogenetic tree built on the 16S rRNA gene sequences. Suitable conditions that made the strain HĐM3.2 showed the highest antibacterial activity were investigated based on agar well diffusion assay. The medium of International Streptomyces Project 2 with pH 8, the ambient temperature at 28oC were suitable conditions for Streptomyces sp. HĐM3.2 produced the highest inhibitory areas against B. cereus, E. coli, S. typhi, S. aureus.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo