##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỉ lệ giảm lượng thức ăn thương mại thích hợp trong nuôi kết hợp cá nâu (Scatophagus argus) với rong câu (Gracilaria sp.). Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức và được lặp lại 3 lần, nghiệm thức đối chứng là cá nâu nuôi đơn và cho ăn thức ăn viên thỏa mãn. Năm nghiệm thức còn lại cá nâu được nuôi kết hợp với rong câu và cho ăn với các mức 80%, 60%, 40%, 20% và 0% lượng thức ăn của nghiệm thức đối chứng. Cá nâu có khối lượng trung bình 4,18 - 4,20 g, được nuôi ở mật độ 60 con/m 3 , độ mặn 5‰. Sau 56 ngày nuôi, chất lượng nước trong bể nuôi kết hợp tốt hơn bể nuôi đơn. Tỉ lệ sống của cá ở nghiệm thức không cho ăn đạt 77,8%; thấp hơn có ý nghĩa so với các nghiệm thức khác (100%). Tốc độ tăng trưởng của cá được cho ăn 60 - 80% nhu cầu cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), và 40% nhu cầu thì tương tương với nghiệm thức đối chứng (p> 0,05). Tuy nhiên, tỉ lệ cho ăn 60% nhu cầu có thể được xem là tối ưu cả về tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn trong nuôi kết hợp cá nâu - rong câu.


ABSTRACT


The study was conducted to determine the suitable reduction ratio of commercial feed in co-culture of the spotted scat (Scatophagus argus) with red seaweed (Gracilaria sp.) Experiment consisted of 6 feeding treatments in triplicate tanks; fish was mono-cultured and fed commercial feed ad libitum as a control treatment. In other five treatments, fish were co-cultured with red seaweed and fed at the levels of 80%, 60%, 40%, 20% and 0% feed ration of the control. The
experimental fish with mean weight of 4.18 - 4.20 g were stocked at density of 60 fish/m 3 and at salinity of 5 ppt. After 56 days of culture, water quality in co-culture tanks was better than in mono-culture. Survival of fish in co-culture without feeding attained 77.8%, this was significantly lower than other treatments (100%). Growth rates of fish receiced 80% and 60% satiation were significantly higher (p < 0.05) and 40% satiation was comparable to the control group (p > 0.05).
However, feeding rate at 60% satiation could be considered the optimal growth rate and feed efficiency in co-culture of spotted scat fish - red seaweed.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo