##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thí nghiệm thực hiện trong vụ Đông Xuân năm 2020 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục đích tìm hiểu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của 6 giống hoa đồng tiền lùn (ĐT) trồng chậu gồm có 305 (màu hồng), ĐT 308 (màu vàng), ĐT 315 (màu trắng), ĐT 320 (màu đỏ thẫm), ĐT 326 (màu đỏ đô), giống đối chứng (màu đỏ tươi) đã được trồng thử nghiệm tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong 2 năm và xác định được giống hoa đồng tiền lùn phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giống tham gia thí nghiệm có thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện địa phương (73 - 93 ngày). Các giống hoa đồng tiền lùn thí nghiệm đều có số hoa trên cây dao động từ 1,3 - 1,9 hoa, đường kính hoa đạt yêu cầu thẩm mĩ, độ bền hoa dài, màu sắc hoa đẹp phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Huế. Trong đó có 3 giống là ĐT 308 (màu vàng), ĐT 320 (màu đỏ thẫm) và ĐT 305 (màu hồng) có các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển tốt hơn so với các giống khác và giống đối chứng.


 ABSTRACT


The experiment was carried out in the Winter-Spring crop of 2020 in Hue city, Thua Thien Hue province with the aim of understanding the growth and development characteristics of 06 potted gerbera varieties including gerbera variety 305 (pink), gerbera variety 308 (yellow), gerbera variety 315 (white), gerbera variety 320 (dark red), gerbera variety 326 (brown red), control gerbera variety (fresh red) and identifying the dwarf gerbera variety suitable for the ecological condition of Thua Thien Hue province. The results of the study showed that the varieties in the experiment had suitable duration for local conditions (73 - 93 days). The experimental dwarf gerbera varieties had the number of flowers per plant ranging from 1.3 to 1.9 flowers, the flower diameter met the aesthetic requirements, long flower durability, beautiful flower color, and general all varieties are suitable for human interests and consumption in Hue city. 3 varieties including gerbera variety 308 (yellow), gerbera variety 320 (dark red), and gerbera variety 305 (pink) had better growth and development performances than other varieties and control variety.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo