##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Bài báo xác định lưu lượng dòng chảy theo thời đoạn dựa vào mô hình HEC-HMS, số liệu mưa từ ảnh vệ tinh CHIRPS của NASA và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong mô phỏng dòng chảy lũ tháng 12 năm 2016 tại lưu vực sông Lại Giang, lưu vực lớn thứ hai của tỉnh Bình Định (sau lưu vực sông Kôn) và có vai trò quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội ở phía Bắc của tỉnh. Kết quả mô phỏng dòng chảy lũ rất đáng tin cậy, lưu lượng dòng chảy lũ đạt đỉnh 2542,6 m3/s tương ứng với với tần suất lũ 5%. Chỉ số kiểm định mô hình NSE với giá trị là 0,93; hệ số R2 đạt 0,78 sai số PBIAS khoảng 24% và sai số đỉnh lũ PEC = 52,01. 


ABSTRACT


The paper aimed to introduce the application of the HEC-HMS hydrological model combination with the CHIRPS (Climate Hazards Group Infrared Precipitation with Station) and GIS to restore flood flow data in the Lai Giang river basin in 2016. The Lai Giang river basin is the second largest basin of Binh Dinh province (after the Kon river basin), it plays an important role in socio-economic development in the North of Binh Dinh province. The simulation results of flood peaks reached 2542,6 m3.s-1 (P=5%). Model test indices such as NSE = 0.93, the correlation coefficient reached 0,78; the percentage of PBIAS error was about 24%, and peak error (PEC) was 52,01.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo