##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá về công tác bồi thường, hỗ trợ của một số dự án trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thông qua phân tích các tài liệu, văn bản đã thu thập được cho thấy: Trong giai đoạn 2016 - 2019, huyện Nông Sơn đã thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 26 công trình/dự án. Trong đó, 2 dự án chính được nghiên cứu là dự án Cụm Công nghiệp Nông Sơn và dự án Đường giao thông tránh lũ xã Quế với tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trên 4,4 tỷ đồng và tổng diện tích đất thu hồi trên 38 nghìn m2, ảnh hưởng trực tiếp đến 84 hộ dân trong vùng thực hiện dự án. Có 94,05% hộ dân tham gia phỏng vấn đồng ý về việc việc xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường, 86,90% hộ dân đồng ý với giá bồi thường đất và 85,71% hộ dân đồng ý với giá bồi thường tài sản trên đất. Từ các kết quả trên, nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.


 ABSTRACT


This study was conducted to evaluate the compensation and support of some projects in the area of ​​Nong Son district, Quang Nam province. Through the analysis of the collected documents, it showed that: In the period of 2016 - 2019, Nong Son district implemented compensation and site clearance for 26 works/projects. In which, two main projects studied were the project of Nong Son Industrial Cluster and the Road to avoid floods in Que Trung commune with a total cost of compensation for site clearance of over 4.4 billion VND and the total land area. over 38,000 m2 of land acquisition, directly affecting 84 households in the project implementation area. 94,05% of households participating in the interview agreed on the determination of beneficiaries and conditions for compensation, 86,90% of the households agreed with the land compensation price and 85,71% of the people agreed with the compensation price for property on land. From the above results, the study has offered some suggestions and solutions to improve the efficiency of compensation and resettlement in Nong Son district, Quang Nam province in the coming time.


 


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)