##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân - Hè năm 2020 tại Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 5 giống ớt chuông trong đó có 3 giống nhập nội từ Israel, 1 giống nhập nội từ Mỹ và 1 giống nội địa (Việt Nam), từ đó tuyển chọn được 1 - 2 giống có triển vọng phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy, thời gian sinh trưởng của các giống dao động từ 137 ngày đến 143 ngày. Hai giống ớt chuông vàng và ớt chuông đỏ của Israel có chiều cao cao hơn 5,6% và 13,9% so với giống đối chứng. Tuy nhiên, tổng số cành cấp 1 và cấp 2 của giống ớt chuông 238AQ - VN (Đ/C) lại vượt trội hơn. Giống ớt chuông vàng từ Israel có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn các giống còn lại. Giống ớt chuông đỏ và ớt chuông vàng của Israel có khối lượng quả là 173,2 g và 183,9 g, năng suất thực thu cao nhất, lần lượt là 17,4 và 18,8 tấn/ha.


ABSTRACT


The experiment was conducted in the Spring - Summer 2020 in Huong Toan, Huong Tra, Thua Thien Hue to evaluate the growth, development and yield of 5 bell pepper varieties, including 3 varieties  imported from Israel, 1 variety was imported from the USA and 1 variety was domestic variety in order to select 1 - 2 potential varieties suitable for the local growth condition. The field experiment was arranged in RCBD with 3 replications. The result showed that the growth time of varieties ranged from 137 days to 143 days. The Israel yellow and red bell pepper varieties were 3,0 cm and 7,4 cm higher than  the control variety. However, the total number of the first and second branches of 238AQ - VN variety (the control) was superior. The yellow bell peper had better tolerance of insects and deseases than the remainingvarieties. The red bell pepper and yellow bell pepper - IS had the highest fruit weights (173,2 g and 183,9 g, respectively) and yield (17.4 and 18.8 tons/ha, respectively).

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)