##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Nguyễn Đình Thi Hoàng Kim Toản Trần Thị Thu Giang Đặng Văn Sơn Nguyễn Thị Dung Trần Lý Như Ý Lê Nho Hiệp

Tóm tắt

TÓM TẮT
Thí nghiệm gồm 9 công thức với các mật độ và thời vụ trồng khác nhau, được bố trí theo phương pháp khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 3 lần nhắc lại từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2018 tại phường Hương Long, thành phố Huế nhằm xác định mật độ và thời vụ trồng phù hợp cho cây địa liền. Kết quả thu được từ nghiên cứu này là: 1) Thời vụ và mật độ trồng có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh trưởng về lá và củ của cây địa liền theo hướng thời vụ, trồng muộn (10/4) cây có các chỉ tiêu lá và củ lớn hơn so với thời vụ trồng sớm (1/3 và 20/3), mật độ trồng thưa (40 x 20 cm) có các chỉ tiêu lá và củ lớn hơn so với mật độ trồng dày (30 x 20 cm và 20 x 20 cm); 2) Các chỉ tiêu sinh trưởng về lá đạt giá trị cao ở các tháng thứ 5 – 6 sau khi trồng; 3) Trong các công thức thí nghiệm, công thức trồng vào 10/4 với mật độ 30 x 20 cm cho kết quả tốt nhất, năng suất lý thuyết đạt 28,91 tấn/ha, năng suất thực thu đạt 25,50 tấn/ha, cho lãi hơn 587,3 triệu đồng/ha và chỉ số VCR đạt 12,71.


ABSTRACT
The experiment consists of nine formulas with different planting densities and seasons were arranged in a completely randomized block design from February to December in 2018 at Huong Long commune, Hue city to determine the effect of seasonal and density planting on growth, development and fresh yield of sand ginger. The results indicated that: 1) Seasonal and planting density significantly affected the growth of sand ginger’s leaves and rhizomes, the late planting season (on 10/4) has higher growth rates for leaf and rhizome than for early planting (on 1/3 and/or on 20/3), the planting density of 40 x 20 x 20 cm has higher leaf and rhizome growth rates than the planting density of 30 x 20 cm and/or 20 x 20 cm; 2) Indicators of leaf achieved great value in the months 5-6 after planting; 3) In the experimental formulas, the formula is 10/4 with a density of 30 x 20 cm for best results, theoretical yield reached 28.91 tons/ ha, average yield was 25.50 tons/ ha, profit was more than 587.3 million VND/ ha and VCR was 12.71.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)