##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Đinh Nhật Sơn Nguyễn Viết Tuân

Tóm tắt

TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu các giải pháp phục hồi sinh kế của người dân bị ảnh hưởng bởi sứ cố ô nhiễm môi trường biển 2016 tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bài viết này thể hiện nghiên cứu các tác động của sự cố môi trường biển, giải pháp ứng phó trong thời gian xảy ra sự cố và giải pháp phục hồi sinh kế sau khi sự cố môi trường biển kết thúc. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng. Phân tích định tính các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, các dữ liệu sơ cấp được thu thập từ phỏng vấn 30 hộ khai thác thuỷ sản gần bờ, chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển; phỏng vấn sâu các chuyên gia, người am hiểu của địa phương. Các dữ liệu thứ cấp được thu thập từ UBND và các tài liệu sách, báo, tạp chí…liên quan. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sau khi sinh kế bị tổn thương bởi sự cố môi trường biển, người dân tại xã Phú Diên đã thực hiện 3 giải pháp phục hồi sinh kế đó là: (i) Giải pháp phục hồi trong nội bộ ngành nghề thuỷ sản; (ii) Giải pháp chuyển đổi sinh kế hoàn toàn; (iii) Giải pháp đa dạng hoá sinh kế hộ. Phục hồi nội bộ ngành nghề thuỷ sản là giải pháp được người dân tại đây sử dụng nhiều nhất với 86,67% hộ được phỏng vấn thực hiện và được 100% các hộ thực hiện đánh giá là mang lại hiệu quả phục hồi. Việc thực hiện các biện pháp này đã giúp cho sinh kế của người dân ổn định trở lại, 98,34% người dân thực hiện đánh giá thu nhập phục hồi trên 50% so với trước khi xảy ra sự cố, trong đó có 10% đánh giá thu nhập phục hồi hoàn toàn.


ABSTRACT
The main purpose of this study is to identify solutions to livelihood recovery of people affected by the sea environmental incident 2016 in Phu Dien community, Phu Vang District, Thua Thien Hue Province. The main contents include: study environmental impact as well as solutions for affected people during and after the incident. This study uses qualitative and quantitative analysis. The qualitative method is used to analyze primary data and secondary data, in which the primary data is collected from the interview results of 30 households who are fishering close to the shore and are affected by the sea environment incident 2016; the data is also derived from interviewing experts and local people who have deep knowledge of local conditions. The secondary data is collected from
People's Committee and reviewing documents, books, and magazine. The result indicates that after being suffered from environmental problem, people in Phu Dien community conducted 1 of these 3 following livelihood recovery solutions: (i) Recovery fisheries sector; (ii) Complete conversion of livelihood; (iii) Diversification of livelihoods. Recovery fisheries sector is used by most people here with 86,67% households, who are interviewed, chosing this option, of which 100% household were successful in recovering their livelihood. The implement of those solutions made their livelihood become stable. 98,34% people performing indicated that their income was recovered over 50%. Among them, 10% people ealuated their income recover completely.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo