##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng khai thác các khoản thu tài chính từ đất đai của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2017 - 2019. Để đạt được mục tiêu đặt ra, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập và xử lý số liệu liên quan đến các khoản thu tài chính từ đất đai của thành phố Buôn Ma Thuột. Kết quả cho thấy: (i) Thành phố Buôn Ma Thuột đã thu được 1.841.135,5 triệu đồng từ các khoản thu tài chính từ đất đai trong giai đoạn 2017 - 2019. Tổng thu tài chính từ đất đai chiếm từ 33,94 % - 39,45% tổng thu ngân sách hàng năm của thành phố; (ii) Tiền sử dụng đất đóng góp nhiều nhất trong sáu khoản thu tài chính từ đất đai; (iii) Đa số người sử dụng đất và cán bộ chuyên môn đều đánh giá tốt về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các khoản thu tài chính về đất đai; (iv) Vẫn còn một số hạn chế trong việc thu các khoản thu tài chính từ đất đai. Do đó, các giải pháp về xây dựng bảng giá đất, cập nhật hồ sơ địa chính, phát hành thông báo thuế, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về các khoản thu tài chính về đất đai... cần được áp dụng để nâng cao hiệu quả khai thác các khoản thu này.


ABSTRACT


The object of this study was to evaluate the current situation of financial revenues from land in Buon Ma Thuot city, Dak Lak province from 2017 to 2019. Basing on collecting and analyzing data related to financial resources from land, the results showed that (i) a total of approximately 1,841,135.5 million VND was collected from land resources in Buon Ma Thuot city from 2017 to 2019. The financial resources from the land were from 33.94% to 39.45% of the total revenues in the city; (ii) among six financial resources from land, the highest contribution of the budget was from land use levy; (iii) most of the land users and land professional staff had a good assessment of the issues related to the collection of financial resources on land; (iv) there were still some limitations while doing the collections of the financial resources from the land. Thus, the solutions such as setting up land price tables, updating cadastral records, issuing tax notices, increasing advertisements, and training regulations on financial resources from land should be applied to improve the efficiency of these revenues.  


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo