##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nhằm mục tiêu giảm thiểu các thiệt hại do lũ lụt gây ra và đề xuất các phương án phòng chống thông qua cảnh báo về nguy cơ và diện tích ngập lụt ứng với các trận lũ khác nhau. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí bằng thuật toán Analytic Hierarchy Process (AHP) để tiến hành phân tích và xác định trọng số các nhân tố ảnh hưởng theo từng cấp độ tới lũ lụt ở huyện Quảng Điền. Huyện Quảng Điền bị ảnh hưởng lũ lụt thường xuyên do gió, mưa lớn và mực nước sông Bồ tăng cao. Dựa trên phương pháp AHP, sử dụng 5 nhân tố ảnh hưởng đến nguy cơ lũ lụt để đánh giá gồm có lớp phủ thực vật, lượng mưa, độ dốc, mật độ sông suối, loại đất. Kết hợp với công nghệ GIS, nghiên cứu này đã xây dựng được bản đồ phân vùng rủi ro lũ lụt ở huyện Quảng Điền và cũng cho thấy lũ lụt thường xuyên xảy ra với nguy cơ cao đến rất cao tại các là xã Quảng An, Quảng Phước và Quảng Thành. Những kết quả nghiên cứu này có thể được sử dụng để hỗ trợ các nhà quản lý và hoạch định chính sách trong việc xác định các vùng dễ bị tổn thương khi có lũ lụt để có biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ ảnh hưởng của lũ lụt, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.


Từ khóa: AHP, GIS, Lũ lụt, Quảng Điền


ABSTRACT


This study aims to minimize flood damage and propose prevention measures through warnings about flood risks and areas for different floods. The research has used the multi-criteria analysis method with the Analytic Hierarchy Process (AHP) to analyze and determine the weight of factors affecting each level to floods in Quang Dien district. The research results indicated that Quang Dien district is affected by frequent floods due to heavy rain and rising water levels of Bo River. Based on the AHP method, 5 factors that affect flood risk are assessed, including vegetation cover, rainfall, slope, river density and soil type. Combined with GIS technology, this study has developed a map of flood risk zoning in Quang Dien district and showed that floods often occur with high and very high risks in communes such as Quang An, Quang Phuoc and Quang Thanh. These research results can be used to assist managers and policymakers in identifying vulnerable areas when floods occur in order to prevent and mitigate their impacts, contributing to climate change adaptation in Thien Thien Hue province.


Keywords: AHP, GIS, Flood, Quang Dien

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)