##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Nguyễn Thị Kim Liên Trương Quốc Phú Vũ Ngọc Út

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm ứng dụng hệ thống điểm BMWPVIET để đánh giá chất lượng nước trên sông Hậu. Nghiên cứu được tiến hành gồm 2 đợt trong mùa mưa và 2 đợt trong mùa khô từ năm 2013-2014. Tổng cộng có 36 điểm thu mẫu gồm 14 điểm trên sông chính và 22 điểm trên sông nhánh. Kết quả cho thấy tổng cộng 66 họ ĐVKXSCL được ghi nhận ở khu vực nghiên cứu. Dựa trên đặc tính phân bố, điều kiện môi trường sống và giá trị chịu đựng ô nhiễm của các họ ĐVKXSCL đã được thiết lập, nghiên cứu đã bổ sung được 24 họ vào BMWPVIET ứng dụng cho lưu vực sông Hậu. Có sự trùng hợp khá cao (87%) về mức độ ô nhiễm nước trên sông Hậu khi đánh giá chất lượng nước bằng phương pháp sinh học và phương pháp lý hóa học.


Từ khóa: BMWPVIET, Đánh giá chất lượng nước, ĐVKXSCL, Phương pháp sinh học, Sông Hậu


ABSTRACT


The objective of this study was to apply BMWPVIET index in order to assess water quality in Hau River. The study was conducted 2 times in the rainy season and 2 times in the dry season (2013-2014). A total of 36 sites were collected consisting of 14 sites in the main rivers and 22 sites in the tributaries. The results showed that total of 66 Macroinvertebrates families was recorded in the study area. Based on distribution characteristics, habitats and  taxa tolerance values, 24 families of the found macroinvertebrates have been supplemented and adjusted into the BMWPVIET system which can be applied specifically to conditions of the Hau river basin. There was relatively high coincidence (87%) about the level of water pollution in Hau river when water quality was evaluated by using biological, chemical and physical methods.


Keywords: Biological method, BMWPVIET, Hau river, Macroinvertebrates, Water quality assessment

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo