##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

TÓM TẮT


Công nghệ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ. Đây là công nghệ đo đạc tiên tiến, rất thuận lợi trong công tác xây dựng các mạng lưới khống chế trắc địa. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GNSS để thành lập hệ thống mạng lưới địa chính thống nhất phục vụ đa lĩnh vực tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; Đề ra giải pháp ứng dụng công nghệ GNSS cho các công trình khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bài báo đã sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu: Phương pháp so sánh đánh giá; Phương pháp thu thập số liệu; Phương pháp xử lý số liệu với các nội dung nghiên cứu: Tư liệu trắc địa, bản đồ và hồ sơ địa chính phục vụ cho việc xây dựng lưới khu vực nghiên cứu; Thiết kế, thành lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS và đề xuất các giải pháp để ứng dụng công nghệ GNSS cho các công trình khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu đã thiết kế hệ thống lưới địa chính phủ trùm toàn bộ khu vực địa bàn 5 xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích tự nhiên khoảng 26.608 ha, diện tích thiết kế khu đo khoảng 21.000 ha với số điểm địa chính tối đa: 211 điểm; Số điểm địa chính tối thiểu: 141 điểm; Số điểm địa chính trung bình: 76. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng tiến hành thực nghiệm đo đạc và tính toán, bình sai 55 điểm lưới thuộc địa bàn xã Lộc Đức và xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, được tiếp điểm 5 điểm địa chính cơ sở, được bố trí thành 29 cặp điểm thông hướng với nhau. Qua đánh giá số liệu ước tính độ chính xác và kết quả tính toán, bình sai lưới địa chính cho thấy các chỉ tiêu kỹ thuật của lưới thiết kế có độ chính xác cao hơn rất nhiều so với quy định.


Từ khóa: Công nghệ GNSS, Lưới địa chính, Hệ tọa độ


ABSTRACT


Global Navigation Satellite System (GNSS) has been widely applied to geodetic and cartographic areas. This is an advanced and convienient measurement technology in the construction of geodetic control networks. The aim of this research has applied GNSS technology to establish a unified cadastral network system for multi-fields in Bao Lam district, Lam Dong province and proposed solutions to apply GNSS technology to other projects in Lam Dong province. The paper used 3 research methods: The comparison and evaluation method; The method of data collection; The methods of data processing with the research contents: Geodetic data, maps and cadastral records in the construction of the study area network; Designing and setting up a cadastral grid by GNSS technology and proposing solutions to apply GNSS technology to other projects in Lam Dong province. The research results have designed the geophysical system covering the entire area of ​​5 communes in Bao Lam district, Lam Dong province with a total natural area of ​​about 26,608 ha, a designed measurement area is about 21,000 ha with the number of Maximum cadastral point: 211 points; Minimum cadastral score: 141 points; Average cadastral score: 76 points. In addition, the research results also conducted the experimental measurement and calculation, 55 points of grid adjustment in Loc Duc commune and Loc An commune, Bao Lam district, being able to contact with 5 basic cadastral points, together arranged by 29 pairs of communication points. Through evaluation of estimated accuracy and calculated results, the adjustment of the cadastral grid showed that the technical specifications of the designed grid are much higher than the regulation.


Keywords: GNSS technology, Cadastral grid, Coordinates

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)