##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là ứng dụng các chức năng của hệ thống hỗ trợ quyết định (HTHTQĐ) dựa trên cơ sở GIS để phân tích, truy vấn, thiết lập bản đồ vùng phân bố tự nhiên và cảnh báo nguy cơ khai thác các loài mây nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy các loài mây nước phân bố chủ yếu ở trong rừng thứ sinh, chiếm khoảng 72,0% tổng diện tích tự nhiên của huyện A Lưới, trong đó diện tích được xác định là vùng phân bố chung cho hai loài mây nước mỡ và nghé là 39.070,6 ha (31,9%) và diện tích phân bố riêng cho loài mây nước nghé và mây nước mỡ chiếm lần lượt 32.026,1 ha (26,1%) và 17.151,4 ha (14,0%). Diện tích có nguy cơ khai thác cao các loài mây nước được tìm thấy ở những khu vực có các loài mây phân bố lên đến độ cao 500 m và tiếp cận từ mạng lưới đường và khu dân cư khoảng 4 km.


Từ khóa: GIS, Hệ thống hỗ trợ quyết định, Mây nước, Nguy cơ, Phân bố


ABSTRACT
The objective of this research was to apply the functions of decision support system (DSS) to analyze, query and create maps of water rattan natural distribution and warn of the risk of exploitation. The research results showed that the water rattan species were mainly distributed in the secondary forests, accounting for about 72.0% of the total natural area of A Luoi district, of which the general distribution area of both Daemonorops poilanei and D.jenkinsiana was 39,070.6 ha (31.9%), and the distribution area of each Daemonorops poilanei and D.jenkinsiana was 32,026.1 ha (26.1%) and 17,151.4 ha (14.0%) respectively. The high risk areas were found in the area with water rattan species distributed up to 500 m elevation and accessible from the road network and residential area about 4 kilometers.
Keywords: GIS, Decision support system, Water rattan, Risk, Distribution


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)