##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thu nhập của hộ gia đình ở khu vực nông nghiệp vẫn là một vấn đề nan giải tại Việt Nam nói chung và ở thị xã Hương Trà nói riêng. Nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ và mức độ tác động của yếu tố đất đai đến thu nhập của nông hộ, từ đó đề xuất giải pháp tăng thu nhập cho nông hộ dựa vào mở rộng quy mô đất nông nghiệp tại thị xã Hương Trà. Để đạt được mục tiêu đề ra, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 90 nông hộ tại 02 phường và 01 xã có diện tích đất nông nghiệp nhiều nhất tại địa bàn nghiên cứu là phường Hương Vân, phường Hương Xuân và xã Hải Dương. Số liệu sau khi thu thập được nhập liệu vào phần mềm SPSS 20 để tiến hành phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan và phân tích hồi quy nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu cũng như mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến thu nhập của nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố diện tích đất nông nghiệp có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến thu nhập của các nông hộ với giá trị hồi quy lớn nhất với β5 = 0,282, tiếp đến lần lượt là các yếu tố trình độ học vấn (β1 = 0,273), nghề nghiệp chính (β4 = 0,273), khoảng cách đến thị trường tiêu thụ (β3 = -0,257) và khả năng áp dụng kỹ thuật canh tác (β2 = 0,196). Dựa vào đó, nghiên cứu đã đưa ra hai giải pháp cụ thể góp phần nâng cao thu nhập của nông hộ tại thị xã Hương Trà trong thời gian tới, bao gồm: giải pháp cho thuê đất nông nghiệp và góp vốn quyền sử dụng đất.


ABSTRACT


Household income in the agricultural sector has been a troubling issue in Vietnam in general and in Huong Tra town in particular. The study aimed to determine the relationship and the degree of the impact of the land element on farmers’ income, thereby proposing solutions to increase household incomes based on the expansion of agricultural land in Huong Tra town. To achieve the proposed target, the study surveyed 90 households in two wards and one commune with the largest agricultural land in the study area, which was Huong Van ward, Huong Xuan ward, and Hai Duong commune. The collected data was entered into SPSS software version 20 to conduct descriptive statistical analysis, correlation analysis, and regression analysis to identify the main influential factors as well as the impact levels on farmers’ income. The research results showed that the agricultural land area has the biggest influence on the income of households with the largest regression value with β5 = 0,282, followed by the educational level factors (β1 = 0,273), main occupation (β4 = 0,273), distance to the consumer market (β3 = -0,257) and applicability of farming techniques (β2 = 0,196). Therefore, the study has given two specific solutions that contribute to raising the income of farmers, including solutions for leasing agricultural land and contribution to land use rights capital.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo