##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhằm đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân. Bằng phương pháp thu thập và xử lý số liệu thứ cấp và số liệu phỏng vấn trực tiếp 99 hộ gia đình cá nhân đã thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Long Thành, nghiên cứu đã chỉ ra được một số kết quả như sau: Trong giai đoạn 2015 - 2018, huyện Long Thành đã cấp 11.389 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong tổng số 11.931 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cần cấp, đạt tỷ lệ 95,5%; Diện tích được cấp là 1.893,2 ha trong tổng số 2.059,1 ha, đạt tỷ lệ 91,9%. Bên cạnh đó, huyện cũng đã giải quyết 33.065 hồ sơ trong tổng số 33.938 hồ sơ đã nộp. Phần lớn đối tượng tham gia khảo sát đều tỏ ra hài lòng về các nôi dung đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Long Thành trong thời gian vừa qua. Nghiên cứu cũng đã đề xuất được 3 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trên.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)