Trở lại chi tiết bài báo PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁC CHỦNG Streptococus agalactiae GÂY BỆNH TRÊN CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tải Download PDF