Main Article Content

Nguyễn Ngọc Phước Trần Thị Nhật Anh Nguyễn Thị Huế Linh

Tóm tắt

Streptococcus agalactiae là một trong những tác nhân chính gây bệnh trên cá diêu hồng hay rô phi đỏ (Oreochromis sp.) nuôi trên thế giới. Nghiên cứu này đã phân lập được 27 chủng cầu khuẩn Streptococus trên cá rô phi bị bệnh nuôi tại thị xã Hương Trà và Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cá rô phi bị bệnh có các dấu hiệu bệnh lý đặc trưng như mắt lồi, bơi xoắn ốc, xuất huyết ở các gốc vây và viêm màng não. Kết quả định danh bằng phản ứng ngưng kết kháng nguyên (Lancefield test) cho thấy tất cả 27 chủng này đều là vi khuẩn S. agalactiae nhóm B, các chủng vi khuẩn này có hình cầu, phản ứng âm tính với oxidase, catalase, bile esculine và gây tan huyết hoàn toàn (tan huyết β) trên môi trường thạch máu. Các chủng vi khuẩn phân lập được khá đồng nhất về đặc điểm sinh hóa. Liều gây chết 60% đối với cá rô phi thí nghiệm của các chủng HT 1.1 là 5 x 104 cfu/mL, chủng HTH 2.3 và chủng BD 1.2 là 2 x 104 cfu/mL. Các chủng vi khuẩn S. agalactiae phân lập được trên cá rô phi đỏ nuôi tại Thừa Thiên Huế nhạy cảm với các loại kháng sinh ampicillin, amoxicillin và oxacillin.


ABSTRACT


Streptococcus agalactiae is one of the major pathogens in red tilapia (Oreochromis sp.) cultured in the world. In this study, 27  isolates of Streptococcus were recovered from diseased red tilapia that showed characteristically pathological signs such as pop-eyes, erotic swimming, hemorrhagic and meningitis. All isolates of Streptococcus were recovered from natural diseased fish on red tilapia farms including 2 districts (Huong Tra and Huong Thuy, Thua Thien Hue province). All isolates of Streptococcus were identified as Group B S. agalactiae by Lancefield test. Biological characteristics of isolates were homogeneous, consisting of cocci, non-motile, negative reaction with oxidase, catalase, bile esculine and showed β haemolytic in the blood agar. The lethal dose of 60% of S. agalactiae isolate of HT 1.1 was 5 x 104 cfu/mL, and the isolates of HTH 2.3 and BD 1.2 were 2 x 104 cfu/mL.  The result of the resistant test to antibiotic showed that most of the isolates of Streptococcus were sensitive to ampicillin, amoxicillin and oxacillin.

Article Details

Mục
Bài báo