Main Article Content

Nguyễn Đình Thi Hoàng Kim Toản Trần Thị Thu Giang Đặng Văn Sơn Nguyễn Thanh Hiếu Nguyễn Thị Dung Đào Lê Minh Hạnh

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2018 tại phường Hương Long, thành phố Huế, mỗi thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 3 lần nhắc lại nhằm xác định liều lượng bón phù hợp từng loại phân cho cây địa liền. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy: 1) Cây địa liền khi được bón với liều lượng và loại phân phù hợp đã tăng sinh trưởng lá, củ, các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất củ tươi và hiệu quả kinh tế so với không bón; 2) Bón 15 tấn/ha phân chuồng cho địa liền thu được 23,18 tấn củ và lãi đạt 427,0 triệu đồng; 3) Bón 3 tấn/ha phân hữu cơ sinh học hoặc 2 – 3 tấn/ha phân hữu cơ vi sinh thu được 25,27 – 26,39 tấn củ và cho lãi tới 477,8 – 502,8 triệu đồng; 4) Bón phân hữu cơ vi sinh có tác dụng tăng sinh trưởng thân, lá, củ và năng suất cao hơn so với phân hữu cơ sinh học ở cùng liều lượng bón; 5) Bón 120 kg N + 120 kg P2O5 + 90 kg K2O trên nền 5 tấn/ha phân chuồng thu được 23,72 tấn củ và lãi đạt 437,7 triệu đồng.


ABSTRACT


The study was conducted from February to December 2018 in Huong Long commune, Hue city. Each experiment was arranged in a completely randomized block design (RCBD) with 3 replications to determine the appropriate rate for each type of fertilizer on sand ginger. Five main results were identified, including: 1) When sand ginger was fertilized by the appropriate dosage, there was an increase in its leaves, roots, yielding components, fresh yield and economic efficiency compared to the control; 2) Applying 15 tons/ha of manure yield of 23.18 tons of fresh rhizome and profit was 427.0 million VND; 3) Applying 3 tons/ha of bio-organic fertilizer or 2 - 3 tons/ha of micro-organic fertilizer yielded 25.27 - 26.39 tons of fresh rhizome and profit was 477.8 – 502.8 million; 4) Fertilizing micro-organic fertilizer had a better effect than bio-organic fertilizer at the same dosage; 5) Applying 120kg N + 120kg P2O5 + 90kg K2O on the substrate of 5 tons/ha of manure yielded 23.72 tons of fresh rhizome and profit was 437.7 million VND.


 

Article Details

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)