Main Article Content

Lê Tấn Phát Tôn Thất Chất

Tóm tắt

Sò Mía (Tapes dorsatus) là loài hai mảnh vỏ thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Đặc điểm sinh học sinh sản của sò Mía phân bố tại vùng ven biển Bình Định được nghiên cứu từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019. Kết quả cho thấy: mùa vụ sinh sản của sò Mía quanh năm, tập trung từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau, rộ nhất vào tháng 3. Tỷ lệ đực/cái các tháng trong năm dao động từ 0,89 - 1,18; tỷ lệ đực/cái giảm theo chiều tăng kích thước chiều dài. Sò Mía thành thục sinh dục lần đầu khi chiều dài 51 mm. Hệ số sinh dục (GI) của sò Mía cao nhất vào tháng 3 (38% đối với sò cái và 35% đối với sò đực), thấp nhất vào tháng 8 đối với sò cái (31%) và tháng 7 đối với sò đực (30%); GI của sò Mía tăng theo kích thước chiều dài. Sức sinh sản tuyệt đối (Fa) dao động từ 837.300 - 2.562.900 trứng/cá thể, trung bình 1.433.734 trứng/cá thể; Sức sinh sản tương đối tính theo khối lượng toàn thân (Frg) dao động từ 17.012 - 46.774 trứng/g, trung bình 29.538 trứng/g. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp dữ liệu cho việc sản xuất giống nhân tạo phục vụ nuôi, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi sò Mía tự nhiên.


ABSTRACT


The clam (Tapes dorsatus) is biavalvia with delicious and nutritious meat, and high economic value. The study on reproductive biology of clam (Tapes dorsatus, (Lamarck, 1818)) was conducted from June 2018 to May 2019 in the coastal zone of Binh Dinh province. The result showed that the spawning season was yearround, concentrated from September last year to April this year and the peak of spawning occurred in March. The sex ratio in the population (male: female) from 0,89 to 1,18, the average was 1: 1, the sex ratio (male: female) decreased with increasing the size of the length. The first size sexual maturity of the clam Tapes dorsatus when its length was 51 mm. The gonado index (GI) of the clam was the highest value in March (38% for female, 35% for male clam) and the lowest value in August for female and in July for male (31% for female, 30% for male clam); The GI increased in proportion to the length of the clam. Absolute fecundity (Fa) ranged from 837.300 to 2.562.900 eggs/individual, the average is 1.433.734 eggs/individual. Relative fecundity by body weight (Frg) is 29.538 eggs/gr. Our findings contribute information to the artificial seed production for aquaculture, conservation and sustainable development of native clam (Tapes dorsatus) resources.


 

Article Details

Mục
Bài báo