Main Article Content

Phan Công Kiên Đặng Hoàng Nhi Trịnh Thị Vân Anh Trần Thị Thảo Võ Thị Xuân Trang Vũ Thị Dung Đào Ngọc Ánh Hà Văn Giới Nguyễn Văn Sơn

Tóm tắt

Đánh giá khả năng chịu hạn của 22 giống ngô làm thức ăn gia súc ở thời kỳ cây con bằng phương pháp gây hạn nhân tạo khi gieo hạt giống vào các chậu cát sạch với số lượng 30 hạt/chậu, lặp lại 3 lần, chăm sóc đến khi cây con được 3 lá thì tiến hành gây hạn và đánh giá khả năng chịu hạn ngoài đồng ruộng bằng cách thực hiện ở chế độ có tưới nước và chế độ không tưới nước gieo đối đầu nhau, bố trí theo phương pháp RCBD, lặp lại 3 lần. Kết quả khi đánh giá chịu hạn của 22 giống ngô làm thức ăn gia súc ở thời kỳ cây con bằng phương pháp gây hạn nhân tạo đã xác định được giống ngô SSC150354 có khả năng chịu hạn cao nhất với chỉ số chịu 37439,2. Tương tự, khi đánh giá khả năng chịu hạn ngoài đồng thực hiện bằng 02 chế độ tưới nước đầy đủ và tưới nước hạn chế cũng đã xác định được giống ngô SSC150354 có khả năng chịu hạn tốt nhất với chỉ số chịu hạn là 2,02.


ABSTRACT


This study is to evaluate the drought tolerance of 22 maize varieties for seedling period by artificial drought method when sowing seeds in clean sand pots with a quantity of 30 seeds/pot, using three replications, take care of squirrels until the seedlings get 3 leaves causing artificial drought; and to evaluate the drought tolerance capacity implementing watering and non-watering systems, arranged by RCBD with three replications. The results of the drought tolerance evaluation of 22 maize varieties in the seedling period by artificial drought method identified the maize variety SSC150354 had the highest drought tolerance index of 37439,2. Similarly, the drought tolerance in fields performed by watering and non-watering, the maize variety SSC150354 was identified with the best drought tolerance of 2,02.


 

Article Details

Mục
Bài báo