Trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ALGINATE KẾT HỢP NANOCHITOSAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA CỦ NÉM (Allium schoenoprasum) TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN Tải Download PDF