Main Article Content

Nguyễn Hiền Trang Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thỵ Đan Huyền

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm khảo sát ảnh hưởng của alginate (2%) kết hợp nanochitosan (0,05; 0,1; 0,2 và 0,4%) đến chất lượng của củ ném trong quá trình bảo quản. Lấy mẫu định kỳ 15 ngày một lần đểxác định cường độ hô hấp, hao hụt khối lượng, tỷ lệ hư hỏng, hàm lượng chất khô hòa tan, hàm lượng vitamin C, hàm lượng đường và hàm lượng tinh dầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian thu hoạch củ ném tốt nhất trong khoảng 210 ngày (7 tháng) sau khi gieo cho củ ném có hàm lượng chất khô hòa tan (21,473%), hàm lượng đường (11,073%), hàm lượng vitamin C (0,083%), hàm lượng tinh dầu tốt nhất (0,733%). Trong quá trình bảo quản, củ ném được bao màng với alginate 2% kết hợp nanochitosan 0,2% cho kết quả tốt hơn so với mẫu đối chứng (không bao chế phẩm) và các mẫu bao màng riêng rẽ (nanochitosan 0,2% hoặc alginate 2%). Sau 3 tháng bảo quản, củ ném có bao màng với alginate 2% kết hợp nanochitosan 0,2% vẫn đạt chất lượng tốt hơn so với các mẫu khác với cường độ hô hấp (17,106 mLCO2/kg.h), tỷ lệ hư hỏng (27,450% ) và tỷ lệ hao hụt khối lượng (27,297%) thấp nhất, trong khi đó hàm lượng chất khô hòa tan (17,103%), hàm lượng vitamin C (0,044%), hàm lượng đường (8,076%) và hàm lượng tinh dầu (0,446%) cao hơn.


ABSTRACT


This study aimed to investigate the effect of combination of alginate (2%) and nanochitosan (0.05; 0.1; 0.2 và 0.4%) on the quality of chives during preservation. Samples were taken regularly about 15 days to determine respiration rate, weight loss, spoilage rate, total soluble solid, vitamin C, reducing sugars and oil content. The results of the study showed that the appropriate harvesting time of the chives bulb was about 210 days (7 months) after planting. The quality of chives bulb was the highest in the total soluble solid (21.473%), reducing sugars (11.073%), vitamin C (0.083%) and oil content (0.733%). During preservation, the quality of chives bulb in treatment of alginate 2% + nanochitosan 0.2% coating was better than other treatments (the control (no treatment), the treatments of alginate 2% or nanochitosan 0.2% coating). After 3 months of preservation, the results indicated the lowest of respiration rate reached 17.106 mLCO2/kg.h; the spoilage rate and weight loss were the lowest reaching 27.450% and 27.297%. The quality indexes of chives bulb (treatments of alginate 2% + nanochitosan 0.2% coating) such as the total soluble solid, vitamin C, reducing sugars and oil content were the highest values of 17.103%; 0.044%;  8.076% and 0.446%, respectively.

Article Details

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)