Trở lại chi tiết bài báo DỰ ĐOÁN NHANH HẠN SỬ DỤNG CỦA FILLET CÁ TRA LẠNH ĐÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TOÁN HỌC Tải Download PDF