Trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NHÂN GIỐNG VÀ NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA NẤM SÒ TRẮNG (Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. 1872) Tải Download PDF