Trở lại chi tiết bài báo KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CÁC CAO CHIẾT PHÂN ĐOẠN VỎ THÂN CÂY CHIÊU LIÊU ĐEN (Terminalia alata Heyne ex Roth) THU THẬP TẠI VƯỜN QUỐC GIA YOKDON Tải Download PDF