Main Article Content

Nguyễn Thỵ Đan Huyền Lê Thanh Long

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hoạt tính kháng nấm Colletotrichum musae và nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư hại chuối và ớt từ dịch chiết gừng (Zingiber officinale). Ảnh hưởng của dịch chiết gừng ở nồng độ 2,5; 5; 7,5, 10; 15 và 20% đến hình thái tản nấm, sự hình thành sinh khối đã được xác định thông qua đường kính tản nấm, sinh khối khô sợi nấm và sự ức chế bào tử nảy mầm ở điều kiện in vitro. Dịch chiết gừng ở nồng độ 20% đã ức chế 89,21% sự phát triển đường kính tản nấm C. musae và ức chế 65,58% sự phát triển đường kính tản nấm C. gloeosprioides sau 192 giờ nuôi cấy. Nồng độ 10% của dịch chiết gừng ức chế tương ứng 89,69% và 71,38% sinh khối khô sợi nấm C. musae và nấm C. gloeosporioides sau 168 giờ. Quan sát dưới kính hiển vi sau 12 giờ cho thấy, dịch chiết gừng nồng độ 10% ức chế 97,33% và 94,00% sự nảy mầm bào tử nấm C. musae và nấm C. gloeosporioides. Những kết quả trên là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo ở điều kiện in vivo trong việc bổ sung dịch chiết gừng vào các chế phẩm phun kháng nấm bệnh sau thu hoạch trên chuối và ớt.


ABSTRACT


This study aims to evaluate the antifungal activities of Colletotrichum musae and Colletotrichum gloeosporioides caused anthracnose by ginger extracts harmful to bananas and chilies (Zingiber officinale). The effect of ginger extracts with the concentration of 2,5; 5; 7,5; 10; 15 and 20% to fungal morphology, biomass formation was determined through diameter of fungal colonies, dry biomass and germination rate of fungus spores in vitro condition. The concentration of 20 % of ginger extracts inhibited 89.21% and 61.45% of diameter growth of fungal colony of C. musae C. gloeosporioides after 192 hours of growth, respectively. The concentration of 10% of ginger extracts deactivated 89,69% and 71,38% of dry biomass of C. musae and C. gloeosporioides, respectively after 168 hours of growth. Observation under the microscope after 12 hours showed that 10% of ginger extracts inhibited 97,33% and 94,00% for germination of C. musae and C. gloeosporioides spores, respectively. These results create a premise for further studies in vivo condition to supplement ginger extracts to antifungal preparations on bananas and chilies after harvesting.

Article Details

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)