Main Article Content

Huỳnh Phan Khánh Bình Trần Mỹ Viên Trương Thị Nga

Tóm tắt

Bổ sung than sinh học vào đất cát trồng cải xanh nhằm đánh giá ảnh hưởng của loại và lượng than sinh học đến sự sinh trưởng và năng suất cây. Thí nghiệm sử dụng 03 loại than tràm, than tre và than trấu được tạo từ phương pháp truyền thống, bố trí kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 2 nhân tố: loại than sinh học (than tràm, than tre, than trấu) và lượng than sinh học bổ sung vào đất (10, 20, 30 g than sinh học/kg đất). Kết quả cho thấy bổ sung than sinh học vào đất giúp cải xanh sinh trưởng tốt hơn, dẫn đến tăng năng suất thu hoạch khi so với nghiệm thức đối chứng không bổ sung than sinh học. Than sinh học từ trấu cho hiệu quả cao hơn 2 loại còn lại ở các mức bổ sung, cụ thể: chiều cao cây tăng 22 – 36%, chiều dài lá tăng 18 – 32%, chiều rộng lá tăng 35 – 46% và năng suất tăng 72 – 151% khi so với đối chứng. Cải xanh cũng chịu ảnh hưởng tương tác giữa loại và lượng than sinh học bổ sung vào đất, đối với than trấu mức bổ sung 20 g than/kg đất là tối ưu cho sự phát triển của cây, đối với than tràm và than tre là 30 g than/kg đất. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để lựa chọn lượng than phù hợp với từng loại than sinh học tùy vào điều kiện sẵn có để áp dụng vào thực tế có hiệu quả nhất.


ABSTRACT


Adding biochar to sandy soil being planted mustard greens (Brassica juncea L.) aims to evaluate the effect of types and rates of biochar to growth and productivity of crops. Three types of biochar derived from Melaleuca (ML), Bamboo (BB), and Rice husk (RH) were produced by the Vietnamese traditional method. The experimental design consisted of two elements (types and rates of biochar) accidentally added by blocks design (RCB). The results showed that adding biochar to sandy soil helped improve for growth of mustard greens (Brassica juncea L.), leading to increase productivity compared with the control (without biochar). The results of rice husk biochar treatments were better than ML and BB biochar such as height increased 22 – 36%, leaf length increased 18 – 32%, leaf width increased 35 – 46% and productivity of crops increased 72 – 151% compared with the control. Mustard greens (Brassica juncea L) is also influenced by the types and the rates of adding biochar to the soil such as 20 g biochar/kg of soil for RH biochar is optimal of growth of plants,   and ML/BB biochar is 30 g biochar/kg soil. The results of the study are the base to choose the application rate for each type of biochar depending on available condition to effectively apply in production.

Article Details

Mục
Bài báo