Main Article Content

Trần Thị Lệ Trương Thị Hồng Phương

Tóm tắt

TÓM TẮT


Đề tài được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2017-2018 tại Công ty giống cây trồng Quảng Trị, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị gồm 9 giống lúa QNg6, DT100, N26, LTH31, TBR279, BDR07, TL-12, BQ, BDR27, và giống HT1 là giống đối chứng. Mục đích của đề tài là đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của các giống lúa trong điều kiện sản xuất tại Quảng Trị, từ đó xác định được những giống chất lượng, năng suất cao, chống chịu sâu, bệnh hại, và thích ứng tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 3 giống lúa có năng suất cao và chất lượng tốt, thích ứng tốt với điều kiện sản xuất của địa phương là DT100 (68,0 tạ/ha), BDR279 (65,6 tạ/ha) và QNg6 (62,9 tạ/ha).


ABSTRACT


This research was carried out in Winter-Spring crop 2017-2018 at Quang Tri Seed Company, Gio My commune, Gio Linh district, Quang Tri province, including 9 rice varieties, named QNg6, DT100, N26, LTH31, TBR279, BDR07, TL-12, BQ, BDR27 and HT1, in which HT1 is seen as the control variety. The purpose of this study is to evaluate growth, development and productivity of 9 rice varieties with high quality, to select rice varieties with high yielding quality and to adapt with ecological conditions of Quang Tri. The results of study showed that there were three rice varieties that have had high yielding quality and good resistance to pests and diseases, including DT100 (68.0 quintals/ha), BDR279 (65.6 quintals/ha) and QNg6 (62.9 quintals/ha).


 

Article Details

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)