Main Article Content

Lương Phong Dũ Đỗ Thị Phương Dung Nguyễn Đức Độ

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá một phần hoạt động kháng oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm của lá bình bát nước (Annona glabra L.). Hai nghiệm thức cao chiết lá bình bát nước được ly trích lần lượt trong hai dung môi ethanol và methanol. Kết quả cho thấy hàm lượng phenol tổng lớn nhất ở nghiệm thức lá - methanol (LM) và nhỏ nhất ở nghiệm thức lá- ethanol (LE) với giá trị lần lượt là 37,8 và 31,8 mg GAE/g chiết xuất. Khả năng kháng oxy hóa của các nghiệm thức cao chiết được đánh giá qua khả năng khử gốc tự do DPPH (2,2- Diphenyl-1-picrylhydrazyl) và H2O2  (hydrogen peroxide). Cao chiết methanol với giá trị IC50 lần lượt là 59,03 μg/mL; 139,27 μg/mL cho khả năng kháng oxy hóa mạnh nhất và yếu nhất ở cao chiết ethanol với giá trị IC50 lần lượt là 131,47  μg/mL; 156,45 μg/mL so sánh dựa trên IC50 của vitamin C. Hiệu quả kháng hai dòng vi khuẩn B. subtilis, E. coli của cao methanol và ethanol khá tốt, vượt trội hơn so với đối chứng dương ampicillin 5 mg/mL. Ngoài ra, cả hai nghiệm thức cao còn thể hiện hiệu quả ức chế dòng nấm C. albicans qua phương pháp khảo sát khuếch tán giếng thạch.


ABSTRACT


The objective of this study was to partially evaluate on activities of antioxidant, antimicrobial and antifungal of Pond Apple (Annona glabra L.) leaves extracted from methanol and ethanol. The leaf extracts were presented some phytochemicals such as phenolics, tannins, flavonoids, alkaloids, carotenoids, triterpenoids, steroids, quinones and saponins. The total phenolics content was the highest in methanol leaf extract (LM) and the lowest in ethanol leaf extract (LE) with 37.828 and 31.828 mg gallic acid equivalents g-1 of extract, respectively. The most effective antioxidant activity was LM, in which the IC50 value of DPPH free radical scavenging capacity was 59.03 μg/mL. On the other hand, LE was the least effective with IC50 value at 131.47 μg/mL. With the methods of scavenging hydrogen peroxide, LM demonstrated the highest antioxidant activity with the lowest IC50 value (139.27 μg/mL), LE (IC50 value = 156.45 μg/mL) was the lowest antioxidant efficacy. In addition, the efficacy against B. subtilis, C. albicans, E. coli was superior to the 5 mg/mL ampicillin and 4 μg/mL nystatin. There was a correlation between the content of bioactive compounds and antioxidant, antimicrobial, antifungal activities of different solvent polarities. Furthermore, these results indicated that the Pond Apple could be used in potentially dietary applications to reduce oxidative stress and human diseases.


 

Article Details

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)