Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐƠN SẮC ĐẾN QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HOA CHUÔNG (Sinningia speciosa) Tải Download PDF