Trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM MỐC Aspergillus niger N3 GÂY BỆNH TRÊN HẠT GIỐNG ĐẬU XANH BẰNG DỊCH CHIẾT VI KHUẨN Pseudomonas putida Tải Download PDF