##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Phạm Lương Hoàn Khương Anh Sơn Hoàng Phi Long Phan Văn Đông Phạm Thanh Toàn Lê Thị Ny

Tóm tắt

Nghiên cứu đã ứng dụng bộ vi điều khiển Arduino UNO R3 trong việc xây dựng mô hình giám sát và điều khiển chất lượng môi trường nước và không khí cho ao nuôi tôm nhằm hạn chế tác động của sự thay đổi môi trường đến năng suất và chất lượng của tôm. Mô hình được thiết kế để giám sát, điều khiển một số thông số chính của môi trường như nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí và độ pH trong ao nuôi. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình có khả năng tự động điều khiển các thông số trên thông qua điều khiển hoạt động của các thiết bị như quạt sục khí và hệ thống mái che cho ao nuôi. Các thông số môi trường trong ao được gửi đến điện thoại bằng tin nhắn giúp cho người quản lý thuận lợi trong việc giám sát các ao nuôi tôm. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho việc áp dụng vào xây dựng mô hình nuôi tôm trong quy mô phòng thí nghiệm hoặc các trại nuôi tôm giống.


ABSTRACT
The application in automation fields by using Arduino Uno R3 Microcontroller with high technology in shrimp pond can limit factors from the shrimp pond environment, so that it can effect directly in order to get high quanlity. This shrimp pond model could allow the user in easily change program so quickly in monitoring and control parameters of the pond environment such as: water temperature, air temperature, pH level. By the results of experiments, we can understand the controlling aeration fan, or using roof to ensure appropriate conditions for shrimp pond and can monitor the pond environment through messages telephone. Research results are the basis for the application of shrimp pond in the laboratory, in breeding shrimp fields.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo