##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Nguyễn Văn Anh

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu công nghệ chuyển đổi máy kéo diesel K2600 sử dụng nhiên liệu dual fuel biogas-diesel. Thực nghiệm đánh giá bộ điều tốc biogas, ảnh hưởng của hệ thống nạp và các chế độ vận hành động cơ dual fuel đến hệ số tương đương ϕ, ảnh hưởng của công suất động cơ.


ABSTRACT
This paper presents research results on technology of converting K2600 diesel tractor using dual fuel biogas-diesel. Experimental evaluation of biogas governor, effect of charging system and dual fuel engine operating modes to equivalent coefficient effect of engine power.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo