Trở lại chi tiết bài báo PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CELLULOSE VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÍ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM PHÂN HỮU CƠ VI SINH Tải Download PDF