##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu đã khảo sát khả năng kháng nấm Aspergillus niger N2 gây bệnh thối mốc đen hại hành tăm sau thu hoạch của nanochitosan tạo ra bằng phương pháp gel ionic kết hợp sóng siêu âm ở cả điều kiện in vitro và in vivo. Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng nanochitosan có khả năng hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của nấm A. niger N2 trên môi trường PDA và PDB. Nồng độ 0,4% và 0,2% nanochitosan ức chế hoàn toàn sự sinh trưởng của nấm A. niger N2 tương ứng trên môi trường PDA và PDB. Hiệu lực ức chế 50% và 90% đường kính tản nấm, sinh khối khô đạt được tương ứng với các nồng độ nanochitosan 0,1% và 0,26%, 0,1% và 0,18%. Ở điều kiện in vivo, dung dịch 0,2% nanochitosan có khả năng ức chế 100% sự phát triển gây bệnh của A. niger N2 trên hạt hành tăm sau 15 ngày ở 28 o C. Trong khi, dung dịch 0,1% nanochitosan có khả năng khống chế 80,18% tỷ lệ nhiễm bệnh trên hạt hành tăm, giá trị MIC 50 và MIC 90 tương ứng là 0,04% và 0,15%.


ABSTRACT
The study examined the antifungal effect of nanochitosan prepared by ionic gelation method combinating with ultrasonication on Aspergillus niger N2 isolated from Black mould rot infected chives bulbs both in in vitro and in vivo. The results demonstrated that nanochitosan inhibited the growth of A. niger N2 on PDA and PDB media. Concentration of 0.4% and 0.2% nanochitosan and completely inhibited the growth of A. niger N2 on PDA and PDB media, respectively. Inhibitory effect of 50% and 90% mycelial diameter and dry biomass was achieved at the nanochitosan concentration of 0.1% and 0.26%, 0.1% and 0.18%, respectively. In in vivo, the concentration of 0.2% nanochitosan could completely inhibited the growth of A. niger N2 on chives bulbs after 15 days at 28 o C. While, the nanochitosan of 0,1% inhibited 80,18% the infection rate of disease on chives bulbs and MIC 50 and MIC 90 was achieved at concentration of 0.04% and 0.15%, respectively.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo