Trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của các loại bao bì vào nhiệt độ chất lượng và thời gian bảo quản ớt xiêm Tải Download PDF