Main Article Content

Hồ Sỹ Vương Nguyễn Văn Huế Phan Thị Bé Nguyễn Quốc Sinh Nguyễn Văn Đức Nguyễn Đức Chung

Tóm tắt

Ớt hiện đang là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và được nhiều tỉnh chọn làm cây trồng để chuyển dịch cơ cấu cây trồng giúp cải thiện kinh tế, giảm nghèo. Trong đó, ớt xiêm được trồng khá phổ biến ở các tỉnh miền núi Trung và Nam Bộ. Tuy nhiên, một thực tế thường xảy ra là ớt xiêm chủ yếu được thu hoạch và tiêu thụ ở dạng tươi do quả ớt rất dễ bị hư hỏng ở điều kiện thường. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của loại bao bì bao gói và nhiệt độ đến thời gian bảo quản của ớt xiêm. Loại bao bì được sử dụng bao gồm bao bì giấy, bao bì PP (polypropylene), bao bì LDPE (low density polyethylene). Nhiệt độ bảo quản được khảo sát là nhiệt độ phòng thí nghiệm (23-28 O C), 8 O C và 12 O C. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mẫu ớt xiêm được bao gói bằng bao bì LDPE và bảo quản ở nhiệt độ 8 O C có thể giúp kéo dài thời gian bảo quản lên đến 40 ngày với hàm lượng vitamin C còn 14,01 mg%, acid tổng số là 0,22%, đường tổng số là 0,57%.


ABSTRACT
Chilli in Vietnam is going to become key plant for local ecomonic development in many provinces, recently. Among chilli species, Siamese blue chili (Ot xiem) is local species in high land areas and is known as special good of Quang Nam, Quang Ngai. Because fresh chilli has characterred of high moisture content and quickly reduction of green color so its post harvest shelf-life is quite short causing an easily be damaged. This study ditermined the effects of packaging bag types (package kraft paper, LDPE, PP) and storage temperatures (8 ° C, 12 ° C, 25 ° C) were investigated to extend chilli shelf-life. The results indicated that the storage time of fresh chilli could be elongated up to 40 days in LDPE packaging bag and stored at 8 ° C with the indicated factors are vitamin C remained 14.01 mg%, total acid is 0.22%, and total sugar 0.57%.

Article Details

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)