Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng dịch thủy phân các phế phẩm giàu đạm bằng chế phẩm Aspergillus oryzae N2 Tải Download PDF